fbpx
Algemene Voorwaarden Your Life Academy

 

 

 

 

 

Artikel 1 Inleiding

 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Your Life Academy bedoeld.

  

Your Life Academy 

 

Hart Nibbrigkade 24 A
2597XV Den Haag
Kamer van Koophandel 50714236
Contact via: carola@yourlifeacademy.nl 

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s 

 

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan de programma’s van Your Life Academy, zoals de persoonlijke coachingsessies, (online) coachingprogrammas en live evenementen.

 

2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s.

 

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode online programma

 

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan carola@yourlifeacademy.nlIndien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren. 

 

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

 Artikel 4 Betaling

 

4.1 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht je toegang tot de academie te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof.

 4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Annuleringsvoorwaarden live evenementen.

 

4.4 Toegangskaarten die gekocht worden voor een live event kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

De your life academy behoudt zich het recht om boekingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.

Ieder live evenement heeft een minimum van 6 en een maximum van 15 personen die mee kunnen doen. Your life academy behoudt zich het recht om een live evenement te annuleren in het geval dat minder dan 6 personen hebben geboekt.

 Als een live evenement wordt geannuleerd dan ontvangt de deelnemer zijn of haar geld terug of wordt hem of haar een alternatief live evenement aangeboden.

Helaas kan de your life academy niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, blessures of ziekte) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om het live evenement bij te wonen.

 

4.5 Verhindering live event en overdragen toegangskaart

 

Toegangskaarten die zijn gekocht voor een Your Life Academy event staan op naam. De Your Life Academy geeft geen geld terug bij aangeschafte toegangskaarten. Wel is het mogelijk om je boekingsbewijs over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een boekingsbewijs is mogelijk tot 5 dagen voor het evenement. Voor het overdragen van een boekingsbewijs wordt 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Neem in dit geval contact met ons op via carola@yourlifeacademy.nl.

 

4.6 Wijziging afspraak

 

Indien een persoonlijke coachingsessie of evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal Your Life Academy elke deelnemer een toegangskaart aanbieden voor een volgend gelijkwaardig persoonlijke coachingsessie of evenement. Your Life Academy zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

 

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

 

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6 Materialen en licenties

 

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 7 Klachten

 

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. 

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen alsnog na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

8.4 Gezondheid

 

Wanneer je deelneemt aan een persoonlijke coachingsessie of evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding schriftelijk kenbaar te maken bij Your Life Academy: carola@yourlifeacademy.nl.

 

8.5  Beperking reikwijdte van de dienstverlening 

Your Life Academy doet er alles aan om persoonlijke coachingsessies en/of live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Your Life Academy is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

 

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een persoonlijke coachingsessie en/of evenement en/of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Your Life Academy en Carola Pavlik kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten. 

De persoonlijke coachingsessies, (online) coachingprogrammas en live evenementen zijn bedoeld om jou, als deelnemer te helpen om te groeien en zo je volledige potentieel te bereiken. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en tools.

 

Alle producten en diensten die Your Life Academy aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in deze programma’s, workshops of in deze training, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. 

 

Wij verlenen dan ook geen financiële, juridische, fiscale, bedrijfskundige of medische, adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gevoerde persoonlijke coachingsessies, gepresenteerde programmas, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Wij adviseren je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat, fiscalist of andere (zakelijk) professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan de Your Life Academy en/of Carola Pavlik aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

Artikel 9 Privacy

 

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 10 Overig

 

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

 

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te omen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

 

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 11 Geschillen

 

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

 

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

 

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Your Life Academy, versie 8.01.20

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Messenger